Nya Slussens bussterminal – en dödsfälla?

Stockholms kommun  anmäld för allmänfarlig vårdslöshet

Klockan 10.15 idag lämnade jag hos Nackapolisen in en anmälan mot Stockholms kommun om allmänfarlig vårdslöshet enligt brottsbalken kapitel 13. Enligt förvaltningslagen skall denna vara registrerad hos polisen inom 24 timmar.

Beslutet om att bygga den nya bussterminalen i Slussen är ett oaktsamt agerande som medför stor risk för en okontrollerad brand vilken skulle framkalla fara för annans liv eller hälsa såväl som för omfattande förstörelse av annans egendom.

  • Förra året blev nästan var sjunde buss underkänd vid Bilprovningen för att det fanns brister i brandsäkerheten.
  • Varje år i Sverige brinner det i mer än var hundrade buss.
  • Förloppet med en s.k. jetflamma vid brand i en biogasbuss sprids lätt från buss till buss om dessa står parkerade bredvid varandra.
  • Slussens nya bussterminal planeras i ett slutet bergrum med endast en in/utfart som ska rymma 48 bussar uppställda sida vid sida.
  • Miljöpartiet i Nacka har tagit del av ett stort material och samtalat med sakkunniga men kan inte se att användandet av biogasbussar i den nya bussterminalen utretts ur en säkerhetsaspekt.
  • Regeringen har ett övergripande mål om en fossiloberoende transportsektor år 2030 och SL planerar att stadigt utöka andelen bussar med biogas/förnybara drivmedel i Stockholm.

Ett av de vanligaste felen på landets bussar är brister som gör att bussen kan börja brinna, visar statistik från Bilprovningen. Förra året blev nästan var sjunde buss underkänd för att det fanns brister i brandsäkerheten. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5211244

Filmen nedan visar en biogasbuss av samma typ som trafikerar gatorna här i Stockholm/Nacka som fattade eld i Nederländerna. I det här fallet fungerar säkerheten som den ska och bussen brinner upp på ett ”kontrollerat sätt” med en jetflamma utan att explodera. Vilket förlopp skulle en liknande brand få där flera bussar står tätt packade sida vid sida inomhus i ett bergrum i Katarinaberget?

Bussbrand_video

 

I februari 2012 krockade två biogasbussar i Helsingborg. En brand startade och båda bussarna blev snabbt övertända. I Statens Haverikommissions utredning kan man läsa att även en lätt krock mellan två biogasbussar kan resultera i en svår brand, och att bussbränder inte är ett ovanligt fenomen.

Bussbrand

 

Här en länk till en tidningsartikel om olyckan i Helsingborg
http://hd.se/helsingborg/2013/02/14/bristande-i-tillsyn-och-underhall/
Länk till Statens haverikommissions utredning av olyckan
http://www.havkom.se/virtupload/reports/RO2013_01.pdf

Jag känner en stor oro över de konsekvenser en liknande olycka skulle kunna få i den nya bussterminalen i Slussen – ett slutet bergsrum med endast en in/utfart som ska rymma 48 bussar. I den nya terminalen ska bussarna dessutom backa ut från hållplatserna, vilket sannolikt ökar risken för krockolyckor. Bussarna står även på ett sådant sätt att bakdörrarna är blockerade av bussen bredvid, vilket skulle försvåra vid en evakuering.

Här i Miljöpartiet i Nacka har ”Nya Slussen” diskuterats vid otaliga tillfällen. Vi har inte tagit ställning för ”Slussen plan B” även om det finns en del lösningar i förslaget som tilltalar oss mer än i det liggande förslaget. Däremot är vi starkt emot utformningen av det nya bussgaraget och vi ifrågasätter om man ur säkerhetssynpunkt kommer kunna använda bussar som drivs med förnyelsebara drivmedel som biogas i den nya bussterminalen över huvud taget? Detta synkar dåligt med regeringens övergripande mål om en fossiloberoende transportsektor år 2030. SL planer är också att stadigt utöka andelen bussar med biogas/förnybara drivmedel i Stockholm.

Efter att ha sett på filmer på riktiga bussbränder känns det även som lekman ganska uppenbart att 1-48 övertända bussar i ett slutet bergrum vid Slussen inte är en höjdare. Det sker bussbränder varje år och olycksrisken ökar i trånga utrymmen. Bussolyckan i Helsingborg skedde i låg fart vid en hållplats.

Jag känner en stor oro som kollektivresenär. Som folkvald politiker känner jag även att jag har ett personligen ansvar för våra invånare som reser med bussen till Slussen dagligen, på väg till och från skola och jobb, därav denna polisanmälan.

Sidney Holm – Språkrör för Miljöpartiet de gröna i Nacka

 

Det här inlägget postades under , . 27 kommentarer

Jag flyttar min blogg

För att kunna bestämma designen lite mer själv, flyttar jag min blogg till Simatupang17.com

Kommentera

Sammanträde med kommunstyrelsens olika utskott 2012-02-21

Ett möte och två sammanträden innan klockan slagit tolv

I morse var det två sammanträden. Det första var med kommunstyrelsens verksamhetsutskott och efter en kort fikapaus var det dags för arbetsutskottets sammanträde. Innan sammanträdena hade jag och oppositionsrådet ett halvtimmeslångt möte för att stämma av lite med varandra. Alla möten gick ganska lugnt till och det var inga större ideologiska diskussioner som kryddade till det hela.

Är det inte hög tid att vakna nu?Dags att vakna

Det jag saknade mest under dagens diskussioner var en förståelse för det reella klimathotet vi står inför, och därmed bristen på vilja till lösningar. Det är nog inte så att man blundar och medvetet skjuter problemen framför sig, förmodligen är man inte ens medveten om dimensionerna av de problem vi står inför. Man talar gärna med stora ord men när det kommer till konkreta handlingar slackar det betänkligt, så stora följder kan det ju inte få, eller? Tyvärr är detta ett beteende man ser både från Alliansen och Sossarna. Klockan har redan passerat fem i tolv men pendeln måste nog tyvärr slå ännu lite längre innan syndarna ska vakna.

 

 

 

Nedan följer mina protokollsanteckningar från dagens sammanträde.

§5 Detaljplaneprogram för Sydöstra Boo
Miljöpartiet stöder detaljplaneprogrammet i stort men anser att det har en del brister. Det känns konstigt att besluta om en investering som enligt underlagets kalkyl har en beräknad nettokostnad på 250-345 mkr. Jag förstår att det finns intäkter som hänger ihop med en ökande befolkningsmängd i området men detta nämns inte, det borde ju rimligtvis finnas med i underlaget för att kunna göra en korrekt bedömning. Med 300-400 nya bostäder är det tämligen lätt att räkna ut att det blir en bra affär för kommunen i reda pengar men detta är inte lika självklart om det istället bara blir 200 nya bostäder. Det är svårt att fatta ett korrekt beslut när man måste sitta och gissa sig till vilka intäkter ett projekt genererar och jag hoppas verkligen inte att det är så Alliansen och kommunens tjänstemän arbetar. Jag ser fram emot att en bedömning av ökade skatteintäkter kommer att redovisas i kommande projekt framöver.

Miljöpartiet anser vidare att det bör regleras att en del av de tillkommande fastigheterna ska bebyggas med flerfamiljshus som gärna får innehålla mindre bostäder. Detta skulle förbättra projektet ur ekonomi, miljö och demografi synpunkt.

Eftersom kommunen har ett delansvar för att nå regeringens nya miljömål i ”färdplan 2050” är det viktigt att i detaljplanen reglera en högsta energiförbrukning för all ny- och ombyggnation. Det bör också för en bra dagvattenhantering regleras vilken markbeläggning som får förekomma på olika typer av hårdgjorda ytor, takbeläggningar på större ytor m.m. Det är även viktigt att ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar får högsta prioritet vid trafikplaneringen.

Miljöpartiet vill också särskilt framhäva strandskyddets betydelse vid planeringen. Strandpromenaden som ska iordningställas är viktig ur rekreationssynpunkt men får inte inkräkta för mycket på djurlivet och vegetationen. Häckande fåglar och lekande fiskar måste också ges utrymme. Bergholmen har donerats till kommunen för att användas som fritidsområde. Det är här viktigt att husägarna på ön inte tillåts ”privatisera” öns stränder.

§6 Detaljplan för Älta 14:11 m.fl., Stensö udde
Miljöpartiet tycker det är bra att fastigheterna på Stensö Udde får en bättre VA-lösning än de har idag och har ingenting emot utökade byggrätter för de befintliga fastigheterna. Vi är också nöjda med den minskning av exploateringsgraden i enlighet med vad jag föreslog tidigare när ärendet var uppe i kommunstyrelsen. Det nya förslaget ger ett större parkområde i den östra delen av området vilket är bra men, vi skulle helst se att den nya fastigheten som ligger närmast badstranden på den västra sidan också stryks i detaljplaneförslaget. Naturen kring badstranden är den vackraste i området och blir det bostäder för nära inpå försvinner mycket av naturkänslan.

I samband med exploateringen bör man lägga ner ett större arbete på att ”fixa till” marken kring viken i den östra delen av området och ta bort vallen som skymmer sjöutsikten. Fastigheterna på den västra sidan av vägen bör för att smälta in vara enfamiljshus, men på den östra sidan ser vi gärna hyresradhus eller någon annan typ av mindre flerfamiljshus.

Delar av området ligger på ”gammal” sjöbotten som tillkommit genom en konstgjord sänkning av Ältasjöns vattennivå. I detaljplanen står det att golv i nybyggda fastigheter får läggas 60 cm över Ältasjöns förväntade högsta nivå. Detta anser vi i Miljöpartiet vara för liten marginal då det är svårt att bedöma vilka nivåer vi kan förvänta oss i framtiden.  Ansvaret för att reglera vattenståndet i Ältasjön ligger dessutom inte på Nacka kommun utan på Stockholms stad. Sjöns vattennivå kan även komma att påverkas av en stadigt växande bäverpopulation.

§12 Försäljning av avstyckade fastigheter från Älta 10:1 inom detaljplan för Ältabergs verksamhetsområde
Tidigare har miljöpartiet reserverat sig mot utförsäljning av Nackabornas gemensamma egendomar. Anledningen har varit att det ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv är en dålig affär. Dessutom förlorar kommunen en del av det handlingsutrymme som följer med ett eget markinnehav. Idag går det går inte att blunda för hur det faktiskt ser ut med kommunens på kort tid skenande skuldsättning och Miljöpartiet ser sig p.g.a. kommunens prekära monetära läge, tvingat att stödja kommunstyrelsens beslut om en del utförsäljningar i jakten på lite snabba cash. Det här området är också av mindre strategiskt värde för kommunen då det p.g.a. det trafikstörda läget inte är lämpat för bostäder.

§15 Remiss – Förslag till trafikstrategi för Stockholms stad, Framkomlighetsstrategi
Miljöpartiet håller med Stockholms stad om att andelen förflyttningar med bil måste minska och kapacitetsstarka och energisnåla färdmedel behöver öka. De tre högst prioriterade färdslagen i all planering ska vara, apostlahästar, cykel och kollektivtrafik. Lägst i prioritet ska vara privatbilism. Detta är någonting som även borde gälla för Nacka.Det är viktigt att vi framöver samordnar våra trafiklösningar över kommungränserna, varken en snabbcykelväg eller ett järnvägsspår kan sluta vid kommungränsen.

Vi tycker det är olyckligt att Nacka kommun i sitt yttrande drar upp Stockholmsöverenskommelsen från år 2007. Om vi ska komma tillrätta med dagens och morgondagens klimatutmaningar krävs det nya lösningar, inte de gamla som lagt grunden till dagens problem. Om vi på allvar vill växa hållbart måste vi hela tiden ha Regeringens ”Färdplan 2050” i åtanke. Om vi agerar kortsiktigt och inte alltid har med de av Riksdagen antagna klimatmålen i vår planering, kapitulerar vi inför klimathotet och lämnar över ett samhälle ingen vill ha till nästa generation.

§17 Uppföljning av strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2011 samt förslag till ny strategi.
Miljöpartiet konstaterar att det hitintills gjorts för lite för att kommunen ska nå målen i sin egen energistrategi. Det är ytterst tveksamt om kommunen kommer att nå målen med de föreslagna åtgärderna. För att kunna dra vårt strå till stacken i det globala miljöarbetet är det viktigt att vi fullt ut implementerar Regeringens miljömål i vårt eget miljöarbete och helhjärtat stöder den av riksdagen antagna färdplanen för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050, inte bara i ord utan även i handling. Det krävs ”väldigt” radikala åtgärder för att nå de nationella målen och kommunen måste även ta fram en strategi för hela kommunen, inte bara för den lilla del som är kommunens egen verksamhet.

§24 Deltagande i Earth Hour
Miljöpartiet har under flera års tid motionerat och skrivit interpellationer för att få kommunen att engagera sig i manifestationen Earth Hour. Vi ser nu med stor tillfredsställelse på arbetsutskottets beslut om att tillsvidare årligen delta i Earth Hour. Det är också bra att kommunen engagerar sig utöver det symboliska släckandet av vattentornet vid Jarlaberg. Vår förhoppning är att den energisparkampanjen som i år planeras i samband med Earth Hour med åren kan utvecklas till något stort alla medborgare i Nacka kan känna stolthet inför.

§26 Bidrag till den sociala verksamheten Källan
Miljöpartiet stöder beslutet om att bevilja ett bidrag om 350 tkr per år under två års tid till den sociala verksamhet som bedrivs i projektet Källans råd- och stödcenter i Fisksätra. Vi tycker att projektet är viktigt, ger bra valuta för pengarna, och skulle helst se att kommunen bidrar med ett högre belopp. Det bör påpekas att i Miljöpartiets budgetram för 2012-2013 fanns utrymme att bevilja hela det ansökta bidraget om 500 tkr/år.

Kommentera

Oppositionen i Nacka får stöd av Alliansregeringen

Min motion som röstades ner av Nackas Allians, får nu stöd av Regeringen.

Vid det senaste kommunfullmäktige blev det två minoritetsåterremisser. Den första gällande nytt reglemente för medelförvaltning där vi nu fått kommunstyrelsen att anta en tilläggsskrivning. Den andra gällde min motion från 7:e mars 2011 angående ”Minskad elförbrukning i Nacka”. Det beslöts att ärendet skulle återremitteras med stöd av reglerna om minoritetsskydd i kommunallagen, för att kommunstyrelsen skulle ge Nacka Energi i uppdrag att utreda vad det skulle kosta att redan idag erbjuda sina kunder timavläsning av sina elmätare.

I går fick min motion stöd av Näringsdepartementet och Energiminister Anna-Karin Hatt när Regeringen lämnade in ett lagförslag ”Timmätning för aktiva elkonsumenter” till granskning av lagrådet. Regeringen vill alltså att timavläsning ska bli lag. I Näringsdepartementet och Energiminister Anna-Karin Hatts motivation för lagförslaget står bl.a. att läsa: ”Genom timmätning ökar möjligheten för elkonsumenten att minska sin totala elförbrukning och att ändra sitt förbrukningsmönster”.

Detta är exakt vad minoritetsremissen handlade om. Jag hoppas nu att det blir ett brett stöd för förslaget nästa gång det behandlas då det förutom att det stöds av hela oppositionen nu också stöds av hela Alliansregeringen.

Eller har Alliansen i Nacka en annan uppfattning än Alliansregeringen?

Kommentera

T-bana till Nacka – Alliansens bara snackar – $how me the Money

Nackas Alliansen skramlar med tomma tunnor
Alliansen har redan fattat beslut som gör att det inte finns några pengar till en tunnelbana till Nacka. Alla pengar från biltullarna under de kommande 30 åren ska gå till Förbifart Stockholm. Om Förbifarten kostar mer än beräknat ska dessa pengar finansieras via Landstingets budget. Om bygget dra över ungefär lika mycket som andra tunnelprojekt i Stockholm betyder detta en extra kostnad för Landstinget på minst 28 miljarder kronor.

Alliansens kollektivtrafiksatsningar har frusit inne

T-bana till Nacka? Alliansens kollektivtrafik satsning verkar ha frusit inne.

Hur har ni i Alliansen tänkt finansiera T-banan ni snackar om
I Nackas kommunfullmäktige häcklar Alliansen ständigt oppositionen för att komma med ofinansierade budgetförslag. Miljöpartiets förslag för mer pengar till kollektivtrafiken är:

  •  Alla pengar från biltullarna ska gå till kollektivtrafiksatsningar.
  • Inför vägtullar på Essingeleden.
  • Skrota den föreslagna Förbifart Stockholm och rusta upp riksväg 55 istället.

I insändare efter insändare säger sig Alliansens företrädare här i Nacka att de vill ha en T-bana, senast i veckans NVP.

Nu väntar jag med spänning på ett svar hur ni har tänkt finansiera det hela.

Kommentera

Makteliten förnekar en bostadsbubbla

Efter gårdagens varningsraport från EU om de Svenska bolånen  kommer nu en förnekelse från delar av den Svenska makteliten

Claudia Wörmann, analysansvarig på Mäklarsamfundet tycker inte att den Svenska bostadsmarknaden är övervärderad, att vi får en liknande värdestegring av bostäder som de senaste 15 åren även framöver håller hon inte för osannolikt.

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea tycker inte heller hon att 250% prisökning sedan 1997 är mycket att oroa sig för. Hon tror inte att priserna kommer att sjunka framöver, snarare stiga om riksbanken sänker styrräntan.

Anders Borg tycker inte att det i dagsläget är ett stort problem och tycker att en del redan gjorts för att motverka en ny låneexplosion. När han säger ny låneexplosion måste han ju rimligtvis syfta på den köpfest vi haft de senaste 15 åren. Förövrigt uttrycker han sig väldigt diplomatiskt och talar mestadels i svepande termer.

Hur ska man kunna komma tillrätta med ett problem när man inte erkänner att det är ett problem? Att förneka eller undvika problemet är bara att låta pendeln fortsätta sin bana alldeles för långt, och en pendel slår alltid tillbaka.

Under Miljöpartiets vinterekonomiska seminarium frågade jag ekonomen Sandro Scocco som jag har stort förtroende för, vad han ansåg vara en krasch kontra en pysande bubbla. Hans svar var att oförändrade priser ett antal år framöver är en pysande bubbla, sjunkande priser är en krasch. De senaste tre månaderna har bostadspriserna sjunkit med tre procent, fortsätter det i samma takt har vi enligt hans definition alltså en krasch att vänta.

Kommentera

EU varnar Sverige för stora bolån

Idag kom den första varningsrapporten från EU
EU:s nya regler för ekonomisk styrning innehåller förutom hårdare budgetregler också en makroekonomisk övervakning. Idag lade kommissionen fram den första ”varningsrapporten” som identifierar EU-länder som kräver djupare granskning, däribland Sverige.

Bäst i klassen – Enligt Anders Borg
Sverige är idag bäst i klassen i EU i ämnet statsfinanser, men det kan svänga snabbt. När den Svenska bostadsbubblan spricker måste staten gå in och rädda de Svenska bankerna med ett förödande resultat för statsfinanserna, eller måste vi? De Svenska bankerna tror inte att det finns en Svensk bostadsbubbla så därför delar de ut vinster till höger och vänster istället för att spara i ladorna inför den oundvikliga kraschen. Eller så är de mycket väl medvetna om problemet men eldar på så länge det går. De vet ju att de efter alla sammanslagningar nu blivit ”to big to fail” och räknar kallt med att staten kommer att rusa till undsättning när bubblan spricker.

Varför låter man bankernas ägare plocka ut alla vinster när det går bra för att sedan låta staten skjuta till pengar när det går dåligt?

När bostadsbubblan spricker kommer Sverige helt plötsligt att gå från bäst i klassen till det absoluta bottenskiktet och PIIGS-länderna får sällskap av ett extra S.

Det är inte länder man räddar, det är banker
Det har varit mycket snack den senaste tiden om räddningspaket till Grekland. I själva verket är det inget räddningspaket till Grekland utan till Europeiska banker. Om det nya paketet på 210 miljarder euro går igenom, hamnar mer än 80% direkt i de europeiska bankernas kassor.

Tyvärr är det inte den lilla människan som kommer att räddas när den Svenska bostadsbubblan spricker, det är bankerna man räddar.  Mitt förslag både för Grekland idag och Sverige imorgon är:
Skit i bankerna och rädda folket!

Kommentera

Sammanträde med Kommunstyrelsen 2012-02-13


Utsmyckningen i Kommunstyrelsens sammanträdesrum känns inte helt up to date, inte en kvinna så långt ögat når. Men kommunstyrelsen har heller aldrig haft någon kvinnlig ordförande, mig veterligt.

Erik Langby retirerar efter hård press
Dagens sammanträde i kommunfullmäktige bjöd på en intressant debatt mellan kommunstyrelsens ordförande Erik Langby och oss i oppositionen. Efter en het debatt om det nya reglementet för medelsförvaltning backade Erik Langby och gick till slut med på att förändra reglementet i enlighet med vår minoritetsåterremiss.

Efter att sedan kommunfullmäktiges senaste sammanträde ha kastats mellan hopp och ”förtvivlan” blev det nu ett lyckligt slut för alla, även om Erik Langby tvingades backa och släppa lite på sin prestige. Det här är första gången under min tid som politiker en minoritetsåterremiss verkligen leder till någonting, men det kanske är bäst att vänta med att ”korka upp Champagnen” tills ärendet har klubbats igenom på nästa kommunfullmäktige.

 

De övriga beslutsärendena klubbades som vanligt igenom i ett högt uppskruvat tempo och nedan följer mina protokollsanteckningar från mötet:

 

§7 Ramavtal med Wallenstam Fastighets AB Nacka Älta 26:1 angående marköverlåtelse mm för fastigheterna Älta 26:1 och del av Älta 10:1, projekt 9625 Oxelvägen (panncentralstomten)

Miljöpartiet tycker det är bra att kommunen använder sig av tomträttsavtal där det går att styra mot byggandet av hyresrätter framför bostadsrätter för att komma tillrätta med en av obalanserna på Nackas bostadsmarknad. Vi är också positiva till samarbetet med byggbolaget Wallenstam som har långsiktigt ägande, egen förvaltning och produktion av hyresrätter som del av sin affärs strategi.

 

§8 Omreglering av tomträttsavgäld för fastigheten Sicklaön 16:7, Gustav Hööks väg 4
Miljöpartiet har ingen invändning mot omregleringen av tomträttsavgälden men motsätter sig försäljningen av densamma. Kommunstyrelsen beslutade 29/10 2007 § 217 om försäljning av småhustomträtter, ett beslut som Miljöpartiet var emot. Beslutet innebär att tomträtter kan friköpas till halva marktaxeringsvärdet. Vi anser till skillnad från Alliansen att det är en dålig affär att sälja någonting för hälften av vad det egentligen är värt. Kortsiktigt får man påfyllning i kommunens allt skralare kassa men, långsiktigt blir det mindre pengar. Vi förtroendevalda har som uppdrag att förvalta kommunens tillgångar på bästa möjliga sätt och så sker inte i detta fall. Det går också tvärs emot Miljöpartiets grundsyn om långsiktigt hållbara beslut.

 

§15 Revidering av reglemente för medelsförvaltning
Jag hade förberett en lång protokollsanteckning inför detta ärende men tackar istället Erik Langby för att han efter en het debatt i kommunstyrelsen ändrade inställning och valde att tillmötesgå kravet i oppositionens minoritetsåterremiss och under sittande möte lägga till en av oppositionens formuleringar i det nya reglementet.

 

§16 Omläggning av befintligt lån
Miljöpartiet tycker det är bra att ärendet har lyfts upp till KS för beslut, det var just detta vi ägnade en lång debatt åt i senaste fullmäktige. Självklart ska regleringen av lån i den här storleksklassen alltid beslutas om i KS. Vi tycker att tjänstemannaunderlaget är bra och stöder förslaget till beslut

När det blir dags för ännu ett lån att läggas om skulle jag även vilja se en offert från Kommuninvest som alternativ till någon av affärsbankerna.

Jag skulle också vilja att kommunen ser över möjligheten att emittera egna obligationer för att finansiera kommunens bottenlån. Det senaste året är det fler och fler Svenska företag och kommuner som har börjat använda sig av denna finansieringsform. I takt med att antalet emittenter ökat, har det blivit en allt enklare process och idag krävs inte någon kostsam officiell kreditrating.

 

§17 Avloppsutsläpp Baggensfjärden  Yttrande från Tekniska nämnden och Miljö- och stadsbyggnadsnämnden
 Utöver den miljömässiga hanteringen av ärendet som lämnar en del övrigt att önska, har även informationen till den närmast berörda allmänheten brustit. Tyvärr är detta är ett mönster som kan skönjas i flera delar av kommunens verksamhet. Inte minst senast när det gällde information inför nedläggningen av Fisksätraskolans högstadium.  Miljöpartiet hoppas att dessa erfarenheter tas tillvara på vid arbetet med kommunens nya kommunikationspolicy.

4 kommentarer

Borde jag ha förväntat mig något annat?

På det senaste fullmäktigesammanträdet blev det en minoritetsåterremiss av det nya reglementet för medelsförvaltning. Efter mötet ville kommunens ekonomidirektör som hade fått i uppdrag att se över reglementet i enlighet med minoritetsåterremissen, ha ett möte med oss i oppositionen för att stämma av våra synpunkter på det nya förslaget till reglemente.  Vi diskuterade vad i reglementet vi tyckte behövde förtydligas/skrivas om, och hur vi såg på hanteringen av kommunens befintliga lån. Det var ett givande möte och tillsammans kom vi fram till några smärre ändringar/tillägg i texten. Det kändes bra att äntligen efter en minoritetsåterremiss skulle man göra en mindre förändring för att få till ett reglemente alla partier kan stå bakom.

Man upphör aldrig att förvånas

Döm om min förvåning när jag inför kommunstyrelsens möte idag ser att det nya reglementet kommer tillbaka i oförändrat skick, trots att vi i oppositionen hade varit överens med ekonomidirektören om en ny skrivning. Nu har jag iofs bara varit politiker i drygt ett år så jag är väl inte tillräckligt luttrad än. Eftersom det är Moderaterna som anställer och sparkar alla ledande tjänstemän borde jag kanske ha räknat med detta. Det hade varit intressant att höra vad som sades på det informella möte som ledde fram till ”tjänstemannaförslaget” om en oförändrad skrivning.

Ansvarsfördelning är en av de kortaste texterna i det nya reglementet

Under avsnittet ansvarsfördelning står det absolut ingenting om VEM som ansvarar för vilka alternativ som väljs vid nyupplåning och förändringar i befintlig skuldportfölj. Det finns ingenting i reglementet som förhindrar att alla beslut fattas helt utan insyn från de folkvalda, bara det sker inom befintliga ramar. Enligt det nya reglementet behöver de folkvalda i kommunfullmäktige inte informeras mer än två gånger om året i efterhand om vilka beslut som redan har fattats. Jag tycker att de skenande kostnaderna vid ombyggnaden av stadshuset visar på tydliga brister i den långtgående delegationsordningen som Alliansen nu vill fortsätta med.

Jag förstår att Alliansen kan tycka det vara skönt att formellt slippa ta ansvar för dessa beslut, nu blir det lättare att skylla på någon annan om det går fel.

Självklart måste beslut rörande den löpande driften av kommunen delegeras till tjänstemannanivå men stora beslut som hur man ska placera en låneportfölj i miljardklassen ska inte ligga på tjänstemannanivå. En procents ränta på två miljarder är 20Mkr/år och ett par procent hit eller dit kan få en stor betydelse i slutändan.

Hur långt kan man delegera utan att urholka demokratin

Nu var det inte kommunens tjänstemän vi valde vid det senaste allmänna valen, det var politiker. Jag som folkvald politiker är vald till att vara med och fatta de stora besluten i kommunen. Jag accepterar inte ett reglemente som ger utrymme till att fatta beslut av stor ekonomisk betydelse på informella möten mellan Alliansens företrädare och kommunens direktörer för att sedan ta upp det som ”informationsärenden” i efterhand när det bara är att ”notera informationen”.

Värt att notera är att ekonomidirektör Hans Nyström på eget bevåg har lyft upp ett ärende angående omläggning av ett lån på 400 Mkr för att beslutas på dagens sammanträde, trots att det inte finns reglerat varken i det gamla eller nya reglementet. Just det lånet diskuterade vi med honom under vårt möte och han tyckte det var en bra idé att lägga om lånet och lyfta det till kommunstyrelsen för beslut.  Varför ska det vara så svårt för Alliansen att erkänna att oppositionen också kan komma med bra förslag?

3 kommentarer

Jag vill inte jobba till 75, vill du?

Här dränkte sig Stina 91år


Stina tog sin rollator och gick fyra kilometer till närmsta sjö och dränkte sig.
Enligt kommunen var hon för pigg för att få en plats på ett äldreboende

EXPRESSEN – NYBRO/KALMAR. Stina Nykvist, 91, tog sin rollator och gick fyra kilometer till sjön Rismåla Göl. Hon lade sina kläder i rollatorns korg. Ovanpå lade hon sina glasögon och ringar. Sedan gick hon i ner sjön och avslutade sitt liv. Stina orkade inte längre vädja om en plats på äldreboende Gläntan, orkade inte skicka fler ansökningar och ta emot fler avslag.

Jag tycker att den senaste tidens debatt om höjd pensionsålder har hamnat lite snett. Fredrik Reinfelds klantiga utspel om att gå i pension vid 75 år sätter ändå fingret på en fråga alla politiska partier borde ta på allvar. Befolkningen i Sverige och den övriga västvärlden blir bara äldre och äldre. Den demografiska utvecklingen gör att om allt rullar på som vanligt, behöver vi höja kommunalskatten med 22 kronor fram till 2040 för att finansiera vården av vår åldrande befolkning. Detta med ett bevarande av dagens standard som många redan nu tycker slackar betänkligt. Kraftigt höjd pensionsålder, kraftigt höjd kommunalskatt eller helt nya grepp? Frågan försvinner inte bara för att vi blundar.

Oavsett vilka lösningar som väljs krävs det en bred politisk uppgörelse då den måste hålla över tid. Kanske dags att sluta kritisera varandras idéer och sätta sig ner och samtala. Fallet med Stina pekar på en av de stora bristerna när man ser äldreboende som ett slags dödens väntrum. Gläntans äldreboende hade säkert tjänat på att få dit henne. En pigg pensionär som klarar sig själv i mångt och mycket. Inte särskilt personalkrävande utan snarare en som hade kunnat hjälpa till och vara ett stöd för andra på boendet. I stället för att bo kvar ensam i sin lägenhet valde hon tragiskt att ta sitt liv – Är det det som är valfrihet?

Hur tycker du att vi ska lösa de framtida utmaningar vi står inför? Är en åldrande befolkning en belastning eller en tillgång? Hur vill du att framtiden ska se ut i Nacka? Vi vill gärna höra vad du tycker.

Miljöpartiet de gröna bjuder in alla som vill diskutera att ”fika med en grön” den första måndagen varje månad .
Plats: Cafe & Bistro Voltaire i Dieselverkstan
Tid: 18.00-20.00


1 kommentar

RSS Prenumerera